Hostivař, Záběhlice

Zdroj: Územní plán hl. m. Prahy 1986.

Tento územní celek tvoří jižní okraj sektoru v pásu podél údolí Botiče. Území je na severní straně ohraničeno železniční tratí Praha - Č. Budějovice a těleso ČSD jej zejména v západní části výrazně ovlivňuje. Z prostorových hledisek jsou určující hřbety Bohdalce a Zahradního města na pravém břehu Botiče a jižní svahy záběhlického údolí a Hostivaře s dominantami Jižního Města a sídliště Na Košíku na levém břehu. Společným rysem je starší, nízkopodlažní zastavění, většinou vesnického až periferního typu, kolem něhož po II. světové válce vyrůstala nová sídliště a na Bohdalci průmyslové závody.

Nová výstavba na volných plochách bude do r. 2000 ukončena sídlištěm Horní Měcholupy - Petrovice, ostatní vhodné plochy již byly prakticky zastavěny. Dále bude do r. 2000 probíhat přestavba starého osídlení Záběhlic, Hostivaře, Horních Měcholup a Petrovic, s výjimkou chráněných historických souborů nebo objektů, které jsou dokladem urbanistického vývoje a architektury okrajového území Prahy. Novější kvalitní rodinná zástavba bude individuálně modernizována a zbývající volné plochy dostavěny (Sychrov, Na Vinici, Hornoměcholupská, Petrovice, Horní Měcholupy). Svébytný charakter má zachovávaná kolonie rodinného bydlení Zahradní Město.

Občanská vybavenost je soustředěna do okrajových center jednotlivých sídlišť, chybějící centrum bude do r. 2000 postaveno na nám. Jiřího Marata v Hostivaři. Pro občanskou vybavenost bude také využit Toulcův statek, z něhož je nutno urychleně vymístit hygienicky závadný provoz zpracovny krmných odpadů. Přežívající zbytky periferních kolonií rodinných a nouzových domků (Slatiny, Trnkov, Sedmidomky na Bohdalci) budou asanovány.

Výroba je soustředěna na Bohdalci, kde budou postupně dobudovány další závody stavebnictví, dopravy a technických služeb. Podél středního dopravního okruhu jsou stabilizovány závody Mitas a Technometra, v západní části pás technických služeb, administrativy a účelových objektů (ČTK, INOVA a další). Stabilizoíván je areál plynárny Měcholupy a Výzkumný ústav pozemních staveb v Hostivaři. Komunikační páteří území bude po r. 2000 střední dopravní okruh, na který budou navazovat sběrné komunikace Záběhlická - Práčská (s rekonstrukcé do r. 2000), Koma???ova, V korytech. MHD zajišťuje do r. 2000 tramvajová trať do Hostivaře a síť autobusů, ve výhledu prodloužená trasa A metra se stanicemi Průběžná, Zahradní město - východ a nám J. Marata. Sídliště Petrovice je spojeno autobusy s trasou metra C na Jižním Městě.

Z technického vybavení podmiňuje rozvoj a regenerační procesy především rekonstrukce hlavního kanalizačního sběrače CXII v Záběhlické ulici. Kvalitní zemědělská půda záběhlického údolí bude obhospodařována formou intenzivních pěstebních ploch a velkoplošných skleníků. Hlavním posláním údolí Botiče je pak rekreační funkce širšího dosahu. Proto se zde do r. 2000 zahájí celkový regenerační proces, který při respektování kvalitní půdy vytvoří rozsáhlou a širokou nabídku rekreačních atkivit, navazující na areál Hostivařské nádrže a předpokládajících zlepšení čistoty Botiče.