Sokol v Záběhlicích

Zdroj: Almanach Prahy XIII.

Tělocvičná jednota Sokol v Záběhlicích byla založena v roce 1870. Tedy téměř před 65 roky, a je pokud se týče místních záběhlických korporací jednou z nejstarších a z dnešních sokolských jednot Velké Prahy byla v době svého vzniku na místě sedmém. Dle dochovaných dokumentů konala se ustavující valná hromada dne 13. listopadu r. 1870 za účasti 32 členů. Kteří z těchto byli intelektuálními původci a tuto krásnou a vznešenou myšlenku v obci naší ve skutek uvedli, je dnes těžko prokázati. Těžko proto, že z těchto 32 účastníků valné hromady není vůbec nikdo na živu, nejmladší z nich byl by dnes 79 letý a nejstarší 111 roků stár, a z řad občanstva není již také ani jediného spolehlivého pamětníka mezi námi. Jedině, co lze nám dnes v tomto směru říci, jest, že to byli jistě občané národně uvědomělí a jich památce se vždy nutno pokloniti a vzdáti "čest prvým". Prvními činovníky jednoty byly následující bratři: starostou Jindřich Bláha, náčelníkem Josef Chlupatý, jednatelem Alois Šeferna. Posléze jmenovaný byl otcem bratra Aloise Šeferny, ředitele důchodu obce vršovické, nyní ve výslužbě. O těchto činovnících při sledování další jich činnosti v letech následujících lze téměř se vší určitostí říci, že byli mezi těmito intelektuálními původci ustavení se sokolské jednoty v Záběhlicích.

Sokol v Záběhlicích

Činnost jednoty přibližně v prvých osmi letech jest dosti bohatá, hlavně pokud se týče spolkových výletů, neboť v tomto směru přinášela hojného užitku. Pořádalyť se výlety povětšině ve spojení několika jednot, při nichž pěstován zpěv, ztužováno a propagováno národní vědomí a bratrské sokolské cítění. Dle dochovaných listinných dokladů nejhustší styky udržovány s bratrskou jednotou vršovickou. Po stránce cvičební byly činnost jednoty v té době věnována ponejvíce cvičení s tyčemi, činkami a z nářadí bradlům a hrazdě. Cvičívalo se zpravidla jen v létě, pod širým nebem. V té době čteme, že koupena bradla za 50 zlatých, sedm párů činek a 12 tyčí. Hned na počátku působení pořízen spolkový prapor za 37 zlatých a byl vysvěcen v kapli zdejšího zámku. Nese prostý nápis: "Sokol záběhlický". V roce 1871 byl asi prvně použit při svěcení praporu "Sokola" v Brně, kdež bralo účast 12 členů naší jednoty.

Další léta, přibližně od roku 1878 až do r. 1884 vyvinuje jednota činnost dosti skrovnou, není snad v úplném odmlčení, ale intensita její činnosti jest o mnoho slabší prvních osmi let, vpředu jen zhruba popsaných. V té době byla jednota více činna co sbor hasičský. V dalších době od roku 1884-1890 činnost jednoty zase stoupá. Hlavně projevuje se větší zájem o cvičení, neboť ku konci této periody zaujímají mladší generace svá místa. Po stránce společenské, pokud se týče zábav, jest toto období dosti bohaté a i pořádání výletů bylo v té době hojné. Pozoruhodné z této doby jsou již téměř všité pouti k mohyle Lipanské. Konečně období činnosti jednoty za dobu od r. 1890-1900 lze s dobrým svědomím nazvati obdobím plodné činnosti. Tehdejší mladá generace - dnes, pokud jsou naživu, "starší páni" - převzavši povětšině otěže činnosti do rukou, zvelebuje nejen cvičební část, ale i vzdělávací činnost jednoty způsobem pronikavým. Po stránce organisační a administrativní, v této době činnost jednoty zpevněna v základech. Je nesporno, že na tento příznivý stav mělo vliv nové župní zřízení organisace sokolské a ustavení se ČOS, které dodávalo a zesilovalo vědomí jednot, že lze ve větším celku snáze se přibližovati k uskutečnění vznešených cílů. V prvních letech této doby docházejí sem z jednoty vršovické zkušení bratři cvičitelé a horlivě zaučují naše cvičence. Pořádána jsou veřejná cvičení, výlety, pořízen i nový slavnostní prapor. Dlužno zde i vzpomenouti, že nadřízenými úřady byla znesnadňována tato cvičební činnost tím, že zakazováno jednotě cvičení žactva a dorostu, což však tehdejší činovníky v jejich počínání jen utvrzuje a podávají zemskému sněmu stížnost proti této praksi. Vzdělávací činnost jednoty v tomto období vykazuje, že i zde byli činovníci na svém místě. Pořádána velká řada pěkných přednášek, poučných vycházek, a nejhlavnější součástí tehdejší vzdělávací činnosti jest zřízení knihovny, k čemuž jednota přináší velké hmotné oběti. Počet svazků knihovny, sloužící široké veřejnosti, stává se stále větší, konaje mezi touto plně své poznání. Je jednou z největších sokolských knihoven všech obcí okresu vinohradského. Byla a je nejsvětlejším bodem činnosti naší jednoty.